Opšti uslovi poslovanja

Opšte odredbe

Ovim uslovima regulisani su uslovi i način korišćenja Internet stranice i Internet aplikacije i prava i obaveze Korisnika u vezi sa korišćenjem Internet stranice i Internet aplikacije te ostala pitanja od značaja za funkcionisanje internet platforme epaket.rs (u daljem tekstu: EPAKET) koja posluje u okviru privrednog društva Evozilo d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Francuska 17, 11000 Beograd, e-mail info@epaket.rs, web sajt www.epaket.rs, upisan u Registar privrednih subjekata dana 17.05.2019. godine rešenjem broj БД 84691/2019, matični broj: 21769444, PIB: 112925559, registrovana delatnost – konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem I ostalim upravljanjem (u daljem tekstu Epaket). Ovi opšti uslovi predstavljaju i odredbe ugovora između Epaketa-a i svakog pojedinačnog potrošača koji naruči uslugu putem EPAKET-a. Epaket posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a prvenstveno u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini te Zakonom o zaštiti potrošača.

“EPAKET” je posrednik u prodaji usluga slanja i prijema pošiljaka između korisnika i trgovca, korisnika i kurirske službe te kada uslugu poručuje putem “EPAKET”, potrošač zaključuje ugovor sa trgovcem, kurirskom službom, odnosno stupa u kupoprodajni odnos sa trgovcem ili kurirskom službom. Kurirske službe i Trgovci koji prodaju robu putem Platforme jesu privredni subjekti (pravna lica i preduzetnici) koji sa “EPAKET” -om imaju zaključen Ugovor o posredovanju u prodaji usluga i pratećih usluga. Opšti uslovi i predugovorne informacije usklađeni su sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/14, 6/16-dr.zakon i 44/18-dr.zakon), Zakonom o elektronskoj trgovini („Sl.glasnik RS“, br. 41/09, 95/13 i 52/19), Zakonom o trgovini („Sl. glasnik RS“, broj 52/19), Zakonom o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 6/2016 i 52/2019-dr.zakon) i Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu („Sl. glasnik RS“, broj 44/2018). Kupovina obavljena preko Platforme predstavlja zaključenje ugovora na daljinu. Kada potrošač obavi kupovinu putem Platforme, Opšti uslovi i predugovorne informacije sastavni su deo tog ugovora.

Prihvatanje opštih uslova

Pristupanjem stranicama ili korišćenjem bilo kog dela njihovog sadržaja ili usluga, prihvatate ove Opšte uslove korišćenja Internet stranice i internet aplikacija društva Evozilo d.o.o. ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja predmetnih stranica i usluga koje se putem njega pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo Vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje se putem njih pružaju.

Promene opštih uslova i intenet stranice i internet aplikacija

“EPAKET” zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili dopuni ove Opšte uslove i takve promene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korišćenja bilo kog dela njihovog sadržaja ili usluga smatraće se da pristajete na takve izmenjene ili dopunjene Opšte uslove. EPAKET Vam savetuje da periodično proveravate ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promenama istih. “EPAKET” zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave izmeni, dopuni ili ukine bilo koji deo svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov deo, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prenosa, kao i prava na pristup ili korišćenje stranica. Vaša je dužnost i obaveza da koristite stranice u skladu s pozitivnim propisima kao i opštim moralnim i etičkim načelima. EPAKET ima pravo da u svakom trenutku vrši kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštovanje ovih Opštih uslova i pozitivnih propisa.

Pravo i ograničenja u pristupu i korišćenju intenet stranice

Pravo pristupa i korišćenja intenet stranice i internet aplikacija imaju isključivo Korisnici intenet stranice i internet aplikacija. “EPAKET” ima diskreciono pravo, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke: 1) odbiti zahtev Korisnika za prijavu u sistem intenet stranice i internet aplikacija; 2) odbiti prijavu Korisnika za korišćenje bilo koje usluge koja se nudi na Internet stranici ili Internet aplikaciji kada je prijava preduslov korišćenja usluge intenet stranice i internet aplikacija. “EPAKET” može u svakom trenutku, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke, onemogućiti ili ograničiti u celosti ili delimično Korisniku aplikacije pristup i/ili korišćenje intenet stranice i internet aplikacija. Pristupanjem ovoj Internet stranici, korisnici izjavljuju da su saglasni sa činjenicom da koriste pristup ovoj Internet stranici i njenom sadržaju na sopstveni rizik. Ni “EPAKET ”, niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ove Internet stranice ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovoj Internet stranici, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove Internet stranice, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovoj Internet stranici. Takođe, “EPAKET” ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ove Internet stranice. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ove Internet stranice, činite to na sopstvenu odgovornost. Prenošenjem ili prijemom informacija sa ove Internet stranice ne zasniva se poslovni odnos odnos između Vas i EPAKET-a , te niko od koristika ove Internet stranice ne treba da postupa, niti da se uzdrži od postupanja, na osnovu bilo koje informacije na ovoj Internet stranici. Slanje poruka putem elektronske pošte ni u kom smislu ne obavezuje EPAKET na zasnivanje poslovnog odnosa sa bilo kojim korisnikom ove Internet stranice. Posebnosti u vezi s načinom korišćenja internet stranice i internet aplikacije Korisnik aplikacije se obvezuje da neće direktno ili indirektno ( i to nezavisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektronskom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu): 1) menjati, brisati ili učiniti neupotrebljivom Internet aplikaciju ili bilo koji njen deo (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronski ili kakav drugi ( strukturalni ili ne) deo Internet aplikacije); 2) izvoditi bilo kakvu drugu nedozvoljenu radnju u odnosu na Internet aplikaciju ili njen deo (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronski ili kakav drugi (strukturalni ili ne) deo Internet aplikacije); 3.) onemogući pristup i / ili korišćenje Internet aplikacije ili njenog dela (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronski ili kakav drugi (strukturalni ili ne) deo Internet aplikacije) drugim Korisnicima aplikacije ili 4.) neovlašćeno kopira i umnožavati, distribuirati ili prikazivati Internet aplikaciju ili bilo koji njen deo (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronski ili kakav drugi (strukturalni ili ne) deo Internet aplikacije) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

Odgovornost korisnika

Korisnik ove Internet stranice je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje šalje EPAKET-u kao i za kršenje prava bilo koje treće strane na koju se eventualno odnose te informacije. Korisnik daje svoj pristanak “EPAKET”-u da objavi takve informacije, kao i da iste koristi u svrhu statističke analize ili za bilo koje druge poslovne svrhe, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, razvoj, reklamiranje, prodaju i marketing, bez ikakvog ograničenja i bez ikakve naknade korisniku. Dostavljanjem informacija korisnik daje garanciju da poseduje vlasnička prava nad poslatim informacijama i materijalom, i da ima pravo, odnosno pristanak za postavljanje privatnih informacija, odnosno materijala, te da korišćenje istih od strane “EPAKET”-a neće povrediti prava treće strane. “EPAKET” ni u kom slučaju nije obavezi da objavi ili koristi dostavljene informacije ili materijal. Prilikom korišćenja Internet stranica i bilo kojih informacija ili materijala koji se nalaze na istom, korisnik je u obavezi da postupa u skladu sa svim primenjivim propisima.

Internet stranice trećih lica

Ova Internet stranica sadrži linkove/reference za Internet stranice trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, “EPAKET” ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih Internet stranica. “EPAKET” ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih Internet stranica, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. “EPAKET” ne daje nikakvu garanciju da stranice za koje postoje linkovi pružaju informacije bilo kojeg kvaliteta. Korisnici pristupaju takvim Internet stranicama na vlastiti rizik.

Sigurnost korišćenja i sigurnost podataka

“EPAKET” će koristiti takvu vrstu programske zaštite , odnosno podrške koja će beležiti svako korišćenje Internet stranice i Internet aplikacije te će u skladu sa svojim tehnološkim mogućnostima pružati zaštitu od neovlašćenog korišćenja : ( i ) resursa ( HTML dokumenata , multimedijalnih sadržaja , podataka , skripti i ostalih resursa ) koji su dostupni putem Internet sajta i Internet aplikacije i ( ii ) Internet stranice i Internet aplikacije. Imajući u vidu da je Internet javno dostupna mreža za prenos podataka, i da postoje osobe koje poseduju takva stručna znanja i veštine pomoću kojih , uprkos merama zaštite koje se primenjuju , a koristeći pritom Internet ili kakvu drugu mrežu , uređaj ili resurs mogu izvrši različite neovlašćene i protivpravne radnje i dela u odnosu na Internet stranicu , internet resurse objavljene na Internet stranici , Internet aplikaciju , itd . , EPAKET ne može da garantuje Korisnicima bezbednost i funkcionalnost Internet resursa kao i bezbednost i funkcionalnost Internet stranice i Internet aplikacija . Zato , svaki Korisnik koristi Internet stranicu , odnosno Internet aplikaciju na svoju sopstvenu odgovornost . U skladu sa prethodnim stavom ovih Opštih uslova EPAKET neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu direktnog ili indirektnog gubitka ( npr . gubitak dobiti , gubitak određenog klijenta ili tržišta , gubitak finansijskih ili bilo kakvih drugih podataka , narušavanje reputacije , gubitak poslovne mogućnosti ) koji bi nastupio za Korisnika zbog : 1 ) neovlašćenog i / ili protivpravnog korišćenja resursa koji su dostupni putem Internet sajta i Internet aplikacije od strane trećih lica , 2 ) neovlašćenog i / ili protivpravnog korišćenja Internet stranice ili Internet aplikacije od strane trećih osoba ili zbog 3 ) nefunkcionalnosti Internet stranice ili Internet aplikacije.

Registracija korisnika aplikacije

Za korišćenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate se prijaviti u sistem pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije. U postupku registracije i prilikom popunjavanja ličnog profila obavezujete se da navedete tačne, potpune i važeće podatke. U postupku registracije nije dozvoljeno korišćenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih lica, nezakoniti, štetni, preteći, koji zlostavljaju, uznemiruju, kleveću ili su na bilo koji način štetni deci i maloletnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih lica. U slučaju kršenja ovih pravila “EPAKET” ima pravo na deaktivaciju ili brisanje registrovanog korisnika. U postupku registracije prikupljaćemo od Vas određene lične podatke koji podležu Opštim uslovima zaštite ličnih podataka koji su dostupni ovde. Prijavom u sistem Internet aplikacije Korisnik aplikacije daje izričitu saglasnost da “EPAKET” može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, prikupljati i obrađivati njegove lične podatke naznačene u obrascu prijave u sistem Internet aplikacije i lične podatke koje Korisnik aplikacije učini dostupnim “EPAKET”-u na kakav drugi način ili kakvim drugim sredstvom (npr. putem kakvog drugog računarskog programa, elektronske pošte, telefaks poruke, kratkih tekstualnih poruka, pošiljke, itd.) i to za potrebe vođenja sopstvenih evidencija i pružanja usluga, obaveštavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja proizvoda i usluga, kao i da takve prikupljene podatke može koristiti u svrhu izvršavanja naručene usluge, zaštite interesa Korisnika aplikacije i EPAKET-a te sprečavanja eventualnih zloupotreba. EPAKET će posebno voditi računa o tome da je strogo zabranjena upotreba ličnih podatka suprotno ovde utvrđenoj svrsi njihova prikupljanja. EPAKET će uloži razuman napor i sredstva kako bi osiguralo zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, gubitka, uništenja ili promena. EPAKET će obezbediti pristup ličnim podacima onim zaposlenima u EPAKET -u kojima je pristup potreban radi ispunjenja svrhe prikupljanja, obrade i korišćenja ličnih podataka. Komentari , mišljenja , i ideje koje su dostavljene Društvu od strane Korisnika se neće smatrati poverljivim informacijama i EPAKET ih može koristiti , reprodukovati , distribuirati / ili prerađivati u bilo koju svrhu ( u celosti ili delimično , privremeno ili trajno , bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku ) i to bez obaveza plaćanja bilo kakve nadoknade Korisniku. S tim u vezi , Korisnik se odriče prava na postavljanje , odnosno podnošenje bilo kakvog zahteva prema Društvu u vezi bilo kakve njegove moguće odgovornosti . Svaki Korisnik je dužan da obavesti EPAKET o svakoj zloupotrebi Internet stranice , Internet aplikacije ili resursa ( HTML dokumenata , multimedijalnih sadržaja , podataka , skripti i ostalih resursa ) koji su dostupni putem Internet sajta i Internet aplikacije . Svi sadržaji , materijali , skripte i ostali internet resursi objavljeni na Internet stranici EPAKET -a vlasništvo su EPAKET-a i smeju se koristiti samo u svrhu za koju su namenjeni . Ni jedan internet resurs ( HTML dokument , multimedijalni sadržaj , podatak , skripta , itd ) koji se nalazi na Internet stranici ili Internet aplikaciji se ne sme menjati , kopirati , umnožavati , distribuirati , prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti ( u celosti ili delimično i bez obzira na tehnički , tehnološki , elektronski ili kakav drugačiji način korišćenja ) bez prethodno pisanog odobrenja “EPAKET”- a . “EPAKET” će uložti razumne napore da održi Internet stranicu i Internet aplikaciju i internet resurse koji se nalaze na Internet stranici ili Internet aplikaciji potpuno funkcionalnim i da sve objavljene informacije i sadržaji budu tačni , potpuni , precizni i pouzdani . Bez obzira na prethodno navedeno , “EPAKET” neće odgovarati Korisniku za nefunkcionalnost Internet stranice i / ili Internet aplikacije i ne garantuje da su internet resursi ( HTML dokumenti , multimedijalni sadržaji , podaci , skripte i ostali resursi ) koji se nalaze na Internet stranici ili Internet aplikaciji u svakom trenutku u potpunosti tačni , celoviti , precizni , pouzdani i funkcionalni te s tim u vezi ne preuzima nikakvu odgovornost prema Korisniku ili Korisniku aplikacije.

Uputstvo za korišćenje Epaket aplikacije

Potrošač može kroz aplikaciju poručiti uslugu kao registrovani korisnik (registracija preko e-mail adrese, Google naloga ili Facebook naloga) ili kao gost korisnik, pri čemu ostavlja svoje podatke neophodne za realizaciju naručene usluge. Registracija je besplatna i pruža potrošaču određene pogodnosti, kao što su: ušteda vremena (brža porudžbina svaki sledeći put, čuvanje adrese za isporuku za buduće porudžbine), mogućnost članstva u Epaket premium klubu, omogućavanje kompletnog uvida u status porudžbine uz lakši pristup i pregled svih prethodnih porudžbina i računa), itd..

Ukoliko se za uslugu izvrši plaćanje platnom karticom privrednog društva/preduzetnika, u tom slučaju Platforma ne odgovara za poreske kao i druge zakonske obaveze koje prate platnu transakciju i osnovni pravni posao na osnovu kojeg je transakcija izvršena, niti bilo koje druge poreze koji mogu nastati prilikom pružanja usluga.

U procesu obavljanja porudžbine, potrošač izjavljuje da je upoznat i saglasan sa Opštim uslovima i predugovornim informacijama I Politikom privatnosti. Nakon završetka procesa naručivanja usluge, potrošač na e-mail dobija specifikaciju porudžbine. Ovaj e-mail je potvrda da je porudžbina obrađena i da se dalje procesuira, te ne predstavlja zaključenje ugovora o izvršenoj usluzi. Kada se potvrdi da je pretinac na Paketomatu, na lokaciji koji je korisnik izabrao dostupan, odnosno kada kurir preuzme robu radi polaganja u Paketomat, tj. kada korisnik položi pošiljku u Paketomat I na web stranici platforme izabere opciju pošalji porudžbina će biti potvrđena i korisnik će na e-mail dobiti račun, te se smatra da je ugovor o izvršenju usluge tada zaključen. Može se desiti da određeni pretinac nije slobodan, o čemu će potrošač biti obavešten. Platforma neće biti odgovorna prema potrošaču ukoliko se desi da određeni pretinac nije u datom trenutku slobodan ili dostupan.

Način plaćanja

Uslugu koje naručite preko Epaket-a možete platiti na sledeci način:

  1. Platnom karticom (Visa, MasterCard, Maestro, Dina) - Ukoliko ste kao način plaćanja izabrali platnu karticu bićete preusmereni na stranicu pružaoca platnih usluga - WS Pay. Na tom sajtu vršite unos podataka Vaše platne kartice. Ukoliko je transakcija izvršena, bićete vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem da je rezervacija sredstava uspešno obavljena i tu ćete imati mogućnost da, ukoliko ste registrovani korisnik, sačuvate upotrebljenu platnu karticu na Vašem nalogu.
    Nakon potvrde da se vas paket nalazi u Paketomatu rezervisana sredstva će biti skinuta sa kartice. Ukoliko transakcija iz nekog razloga ne bude obavljena, bićete takođe vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem o neuspeloj transakciji. Tada možete pokušati ponovo ili izabrati drugi način plaćanja. Iz sigurnostnih razloga, podaci o Vašoj platnoj kartici su vidljivi samo pružaocu platnih usluga kao procesoru kartica, pa se kompletan proces naplate obavlja na stranicama pružaoca platnih usluga. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi.

  2. Instant plaćanje Narodne banke Srbije – IPS skeniraj Svoju online porudžbinu možete platiti instant plaćanjem, metodom IPS skeniraj. Kada izaberete IPS skeniraj bićete preusmereni na stranicu na kojoj će Vam biti prikazan jednokratan IPS QR kod koji je obezbedila (naziv banke prihvatioca). Aplikacijom mobilnog bankarstva koju imate instaliranu na svom mobilnom uređaju skeniraćete/preuzećete podatke iz generisanog IPS QR koda i plaćanje obavljate jednostavno, u sigurnom okruženju Vaše banke. Informacija o ishodu plaćanja biće Vam prikazana odmah po završetku obrade na našem sajtu ali će Vam biti dostavljena i putem imejla. Ako internet prodavnicu posećujete preko mobilnog telefona, plaćanje putem IPS skeniraj možete izvršiti i tako što ćete nakon odabira IPS skeniraj, izabrati banku čijom aplikacijom želite da izvršite plaćanje i kliknuti na dugme za plaćanje. Na taj način ćete otvoriti aplikaciju mobilnog bankarstva banke koju ste izabrali i u njoj potvrditi izvršavanje plaćanja, kao što biste to uradili i po skeniranju IPS QR koda. Potvrdom Uslova korišćenja kupac je saglasan da se dostavljanje fiskalnog računa izvrši elektronskim putem.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime EPAKET obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni EPAKET (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, EPAKET je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Način isporuke

Cenovnik i vreme dostave
Za sve narudžbine isporuka se naplaćuje prema sledećem cenovniku:

TIP PRETINCA / Dimenzije pretinca / Milimetara ( mm ) Cena sa PDV-om (rsd)
S / Mala / 150x450x600 480,00
M / Srednja / 310x450x600 550,00
L / Velika / 480x450x600 750,00

*Istaknute cene su sa PDV-om

Rok za isporuku pošiljke na Paketomat je 48h I računa se od trenutka kreiranja pošiljke. Ako želite da proverite status Vaše pošiljke, to možete uraditi iz odeljka „Epaket nalog”.
Isporuka na Paketomat se vrši svakog radnog dana između 8-17h. Rok za podizanje pošiljke na Paketomatu je 24h.

Preuzimanje na paketomatima

Preuzimanja pošiljki na „paketomatima" (skladišnim uređajima za preuzimanje paketa), koji su trenutno postavljeni na 10 lokacija u Beogradu Korisnik ima mogućnost odabira paketomata na bilo kojoj od dostupnih lokacija na teritoriji grada Beograda, bez obzira na navedenu adresu za isporuku.

Proces ovakvog načina slanja pošiljke sastoji se iz tri jednostavna koraka:

  1. Na sajtu Epaket.rs kreitate svoj nalog potreban za korišćenje usluge Epaket servisa

  2. Izaberete opciju “Kreiraj pošiljku” Unošenjem podataka primaoca pošiljke, adrese lokacije Paketomata za isporuku, dimenzije posiljke I potvrdom opcije “Pošiljka spremna za slanje” dobijate email poruku da je pošiljka spremna za preuzimanje od strane Epaket kurira.

  3. Nakon što epaket servis preuzme pošiljku za koju ste platili uslugu slanja I potvrdili da je pošiljka spremna za slanje na sajtu epaket.rs, putem mail-a stiže Vam obaveštenje sa linkom lokacije Paketomata za preuzimanje.

  4. U trenutku kada je Vaš paket isporučen na odabranu lokaciju Paketomata , stići će Vam obaveštenje o tome, na kojoj lokaciji se nalazi paket , do kada se može preuzeti paket, kao i QR-KOD za otvaranje pregrade u kome se nalazi paket.

Kada je paket preuzet od strane primaoca pošiljke stići će Vam email poruka da je paket preuzet.

Slanje računa i ostalih dokumenata na mejl

Ostavljanjem e-mail adrese korisnik daje saglasnost da mu se na e-mail adresu dostavi specifikacija porudžbine, račun/i za naručene usluge, kao i druga dokumenta koja se odnose na ugovor o izvršenoj usluzi (Opšti uslovi i predugovorne informacije, obrazac zahteva za odustanak od ugovora itd). Takođe, na e-mail korisnika dostavlja se identifikacioni kod za preuzimanje pošiljke na Paketomatu. Epaket će komunicirati sa potrošačem putem e-mail-a, obaveštenjima koja će objavljivati na Platformi, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Autorska prava

Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama uključujući sve sadržaje koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualne svojine, tako da se ne smeju objavljivati, reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nosioca odgovarajućeg prava “EPAKET”-a. Korisnik naročito nema pravo da skida, umnožava, menja, uređuje, distribuira, prikazuje, briše, šalje, prodaje, preprodaje, prilagođava, menja sadržaj, stvara izvedenice, upućuje na druge Internet stranice ili medije ili koristi na bilo koji način osim u privatne svrhe za kućnu upotrebu. Korišćenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korišćenje sadržaja stranica na način da iste pregledavate u privatne svrhe i to uz poštovanje sledećih uslova: 1. Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost 2. Korisnik sme da koristi sadržaje i usluge jedino uz poštovanje autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine njihovih nosioca i EPAKET-a. 3. Korisnik ne sme da čini nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka EPAKET-a Radi izbegavanja svake sumnje, EPAKET izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica i zabranjuje korišćenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Opštim uslovima i kako je to eventualno dozvoljeno uputstvima na samim stranicama. Objavom Vašeg sadržaja (konkursa, profila, komentara i sl.) na stranicama dajete EPAKET-u pravo korišćenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade. EPAKET ima pravo da takav sadržaj objavljuje, reprodukuje, distribuira, modifikuje, prilagođava, prevodi i na bilo koji drugi način koristi. Navedeno se ne odnosi na Vaše lične podatke.

Odgovornost

“EPAKET”ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica. Stranice koristite isključivo na Vašu vlastitu odgovornost. “EPAKET” kao ni jedno treće lice povezano sa njim, ne garantuje ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvatate da pristup ovoj internet stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran “EPAKET” . Upoznati ste i saglasni sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju navedene, a time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga “EPAKET” ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kog može doći za vreme korišćenja i pružanja usluga. “EPAKET”-a ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove internet stranice.

Tajnost i zaštita ličnih podataka

Pristupom na Internet stranicu Korisnik daje izričitu saglasnost “EPAKET”-u da može da prikupi i obrađuje lične podatke Korisnika koje on svojevoljno ostavi , zabeleži , upiše na Internet stranici i lične podatke koje Korisnik učini dostupnim “EPAKET”-u na drugi način ili drugim sredstvom (npr. Putem kakvog drugog računarskog programa, elektronske pošte, telefaks poruke, kratkih tekstualnih poruka, pošiljke, itd.) u svrhu kontakiranja i evidencije Korisnika, u svrhu statističke obrade posećenosi Internet stranice i u svrhu korišćenja Internet aplikacija dostupnih na Internet stranicama, kao i da navedene podatke “EPAKET” može davati na korišćenje i obradu pravnim licima i trećima licima u svrhu zaštite interesa Korisnika i “EPAKET”-a i radi sprečavanja eventualnih zloupotreba. “EPAKET” posebno vodi računa o tome da je strogo zabranjena upotreba ličnih podatka suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Društvo će uloži razuman napor i sredstva kako bi osiguralo zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, gubitka, uništenja ili promena. “EPAKET” će obezbediti pristup ličnim podacima svojim zaposlenima kojima je pristup potreban radi ispunjenja navedene svrhe prikupljanja, obrade i korišćenja ličnih podataka.

Merodavno pravo

Na odnos između Korisnika i “EPAKET”-a primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.